@_@ TEMAN setia @_@

Wednesday, 25 April 2012

TEKANAN DI KALANGAN REMAJA

Remaja merupakan golongan pelapis kepada golongan dewasa hari ini untuk membangun dan mentadbir negara pada masa hadapan. Sebagai tunggak harapan negara, adalah perlu bagi mereka menyediakan diri secukupnya pada hari ini supaya mereka dapat berperanan apabila tiba masanya. Tidak dapat dinafikan, melalui pendidikan remaja akan dapat menyediakan diri mereka dengan sebaiknya. Namun demikian, hanya dengan fizikal dan mental yang sihat peluang-peluang pendidikan dapat dimanfaatkan oleh para remaja. Ini kerana mereka yang mengalami gangguan pada salah satu daripada aspek yang dinyatakan tadi akan menghadapi halangan untuk berfungsi dengan baik. ]usteru, kesihatan flzikal dan mental merupakan perkara penting yang perlu dimiliki oleh setiap remaja supaya mereka dapat memainkan peranan pada hari ini dan seterusnya mengambil alih tanggungjawab dari golongan dewasa pada masa hadapan. Salah satu perkara yang boleh memberikan gangguan kepada kesihatan fizikal dan mental ialah gangguan tekanan

Tinjauan terhadap kajian-kajian yang pernah dijalankan di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa terdapat beberapa punca utama tekanan rernaja seperti faktor persekolahan, rakan sebaya dan ibu bapa. Faktor-faktor yang dinyatakan itu mempunyai kaitan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan beberapa perubahan yang perlu dilalui semasa proses transisi dari alam kanak-kanak ke alam remaja. lni bermakna perubahan semasa transisi yang menuntut seseorang mernbuat penyesualan merupakan salah satu punca yang menimbulkan tekanan kepada para rernaja.


Perubahan semasa transisi

Peringkat perkembangan dari satu perlngkat ke peringkat yang lain boleh menjadi tempoh yang mendatangkan tekanan kerana terdapat perubahan-perubahan yang perlu dilalui di setiap peringkat transisi itu yang memerlukan seseorang membuat penyesuaian. Apabila seseorang tidak dapat membuat penyesuian terhadap perubahan yang dialaminya, tekanan mungkin berlaku. Sebagai contoh, masa perkembangan remaja merupakan tempoh di mana berlaku paling banyak perubahan berbanding masa perkembangan yang lain kecuali perkembangan pada peringkat bayi. Perubahan fizikal yang dikaitkan dengan kematangan atau baligh, perkembangan pemikiran logik dan keupayaan dalam osio-kognitif semuanya berlaku semasa remaja. 

Perubahan-perubahan tersebut berlaku seiring dengan perubahan yang dialami dalam pergaulan dengan rakan sebaya, perubahan dalam cara perhubungan dengan ahli-ahli keluarga, guru dan masyarakat sekeliling, Remaja yang sedang menecari identiti dalam tugas perkembangan remaja senang menganggap din mereka sebenarnya mengalami perubahan sebagai seorang dewasa. Malah mengikut kebanyakan ibu bapa, rernaja diharap dapat menunjukkan perlakuan sebagai seorang dewasa. Bagaimana pun ibu bapa kadang kala melayani mereka seperti kanak-kanak. Dengan adanya konflik begini terutarna dalam membuat penyesuaian did boleh mengakibatkan mereka berasa tertekan.

Perubahan di peringkat awal remaja
  • Baligh 
 Penampilan dewasa dan saiz fizikal Keupayaan reproduktif
 Perubahan endokrin dalaman Perubahan kognitif
 Kebolehan pemikiran abstrak

  • Rakan sebaya  
Kesamaan
Tekanan untuk mencuba perkara-perkara baru

  • Sekolah 
Perubahan struktur dan format persekolahan

  • Ibu bapa
Maklumbalas ibu bapa terhadap perkembangan remaja ke dewasa
Rangsangan seksual kepada kanak-kanak yang baru baligh
Kebarangkalian perpisahan dengan ibu bapa

  • Masyarakat
Harapan dan ekspektasi terhadap remaja
Pemilihan dan peluang kerjaya


Dapat dilihat beberapa contoh perubahan yang dilalui oleh remaja yang rnernerlukan mereka membuat penyesuaian. Perubahan itu meliputi perubahan dalam diri seperti perubahan dari segi fizikal dan biologi, moral dan kognitif
dan perubahan luaran seperti sekolah, hubungan dengan ibu bapa dan rakan sebaya.
Perubahan dari segi biologi seperti mengalami haid bagi remaja perempuan dan perubahan pada saiz anggota tertentu tubuh badan merupakan salah satu perubahan yang memerlukan penyesuaian. Begitu juga dengan perubahan dari segi fizikal dari segi berat dan ketinggian yang merupakan imej kepada mereka. 

Bagi rernaja, imej tubuh badan mereka yang menarik dari segi berat dan tinggi rnerupakan perkara yang penting bagi mereka. Menurut Koff, Rierdan dan Stubbs (1990) penampilan fizikal yang menarik adalah arnat penting untuk penilaian kendiri yang positif, populariti dan penerimaan rakan sebaya.

Bagi remaja yang mementingkan penampilan sedemikian sudah pasti berusaha untuk memiliki fizikal yang menarik.
Pengaruh media massa yang sering menekankan mengenai fizikal yang menarik dengan menampilkan model dan peragawati sebagai contoh, menjadikan mereka yang tidak memiliki penampilan sedemikian berasa tertekan dan memiliki penghargaan kendiri yang rendah. Tekanan kerana tidak memiliki penampilan fizikal yang menarik kadangkala mendorong sesetengah remaja mengamalkan cara pemakanan yang tidak betul dan mendedahkan mereka kepada penyakit anorexia neroosa dan bulimia.


Remaja juga rnengalarni perubahan dari segi pemikiran iaitu kebolehan berfikir secara abstrak. Kebolehan ini memberikan beberapa implikasi seperti dari segi konsep kendiri dan identiti remaja di mana mereka berupaya melihat diri mereka secara abstrak, perubahan dalam hubungan dengan ibu bapa, mencapai tahap perkembangan moral yang lebih tinggi dan egosentrik iaitu mereka merasakan orang lain juga berfikir seperti mereka.


Perubahan dalam struktur dan format persekolahan merupakan satu perubahan yang memerlukan seseorang membuat penyesuaian. Format persekolahan di peringkat sekolah menengah sudah tentu berbeza dengan peringkat sekolah rendah. Bagi pelajar remaja yang berada di peringkat sekolah menengah, perubahan dalam struktur persekolahan menuntut mereka
memberi komitmen yang lebih terhadap pelajaran rnernandangkan di peringkat sekolah menengah mereka bakal berhadapan dengan peperiksaan penting yang merupakan tiket untuk mereka menceburi sesuatu bidang kerjaya. Tidak dapat kita nafikan, sekolah merupakan institusi penting bagi menyalurkan pendidikan kepada generasi muda. Di sekolah, mereka mempelajari ilmu-ilmu baru seperti yang terkandung dalam kurikulum dan juga pengetahuan yang diperolehi secara tidak formal seperti tatacara bersosial dengan rakan sebaya. Sungguhpun demikian, sekolah pada hari ini juga menjadi salah satu tempat yang mungkin boleh dikaitkan dengan tekanan yang dialami oleh para remaja. Sekolah seolah-olah telah menjadi pusat industri dan bersifat product-oriented.

Cara sedemikian merupakan satu pengabaian terhadap perbezaan individu di dalam proses pembelajaran. Faktor media massa yang mengetengahkan berita mengenai pelajar yang cemerlang membuatkan pelajar yang kurang cernerlang merasa
terpinggir, tertekan, rendah diri dan gangguan emosi. Maka tidak hairanlah apabila kita membaca berita terdapat pelajar yang membunuh diri hanya kerana gagal dalam peperiksaan.

Kerja rumah dan peperiksaan merupakan dua perkara yang saling berkait. Dalam era di mana pendidikan merupakan unsur penting untuk memajukan diri, pencapaian seseorang pelajar diukur dalam peperiksaan. Keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan memberi peluang terbuka bagi membolehkan seseorang mendapat tempat ke institut pengajian tinggi dan seterusnya memperolehi kerjaya yang baik dalam masyarakat. Keputusan yang cemerlang hanya akan terhasil melalui usaha yang bersungguh-sungguh melalui pembacaan, latih tubi dalam kelas dan juga kerja rumah yang diberi oleh guru. Namun kerja rumah yang terlalu banyak bagi setiap mata pelajaran boleh membebankan pelajar dan menafikan hak mereka untuk berseronok semasa di alam remaja. Kerja rumah yang terlalu banyak untuk diselesaikan juga boleh menyebabkan pelajar
menghadapi masalah kesuntukan masa untuk mengulangkaji dan ini boleh menimbulkan tekanan.

Keperluan menghadiri kelas tambahan juga merupakan satu lagi perkara yang boleh menjadi punca tekanan pelajar remaja. Penekanan kepada peperiksaan dalam sistem pendidikan memperlihatkan satu lagi perkara yang rnenjadi amalan bagi kebanyakan sekolah iaJah mewujudkan kelas tambahan untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan awam seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pada asasnya kewujudan kelas tambahan merupakan suatu yang positlf di mana ia boleh membantu mempercepat dan meningkatkan kefahaman dan pencapaian akademik. Namun, keperluan menghadiri kelas tambahan boleh mendatangkan satu lagi ekanan seandainya penjadualannya tidak mengambil kira keperluan pelajar yang masih berada di peringkat rernaja. Mereka juga memerlukan masa untuk berehat, bersosial, melakukan rekreasi di samping melakukan kerja-kerja yang ada kaitannya dengan akademik seperti membaca dan mengulangkaji pelajaran.

Persekitaran akademik yang memberikan tekanan dikhuatiri akan menimbulkan masalah lain seperti masalah keciciran, konsep dan penghargaan kendiri yang rendah dan juga kemungkinan membunuh diri. Dengan kala lain, sekolah tidak seharusnya menjadi tempat yang mendatangkan tekanan kepada para remaja tetapi ia harus berperanan sebagai institusi yang mampu melahirkan pelajar yang dapat menjadi warga yang sihat fizikal dan mentalnya demi menjadi warga yang berguna.

Bagi ibu bapa pula, walaupun mengetahui bahawa anak-anak mereka sedang dalam peringkat menuju kedewasaan, mereka merasakan masalah perlu memberikan panduan dan campurtangan dalam perkara-perkara yang dibuat oleh anak-anak mereka, sedangkan anak-anak rema]a mahukan yang sebaliknya dari ibu bapa mereka. Pertentangan ini mencetuskan konflik dan konflik ini mencetuskan tekanan kepada kedua-dua pihak. Bagi remaja ada beberapa perkara yang mendatangkan tekanan berpunca dari ibu bapa mereka.

Beberapa sikap ibu bapa seperti kurang sabar, terlalu keras atau kurang bertolak ansur dalam mendidik anak-anak dan tidak konsisten dalam memberikan arahan merupakan antara sifat-sifat yang mendorong ke arah wujudnya tekanan di kalangan anak-anak remaja.

Sikap kurang memahami ibu bapa dengan anak rernaja mereka akan mencetuskan ketegangan dalam hubungan. Tidak dapat dinafikan, dalam masyarakat Malaysia yang sedang mernbangun,kebanyakan ibu bapa mahukan anak-anak mereka mencapai kejayaan dalam pendidikan sebagai jaminan untuk menjawat kerjaya yang balk. Menggalakkan anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan tidak sewajarnya menafikan hak mereka mendapat pengalaman-pengalaman lain yang menarik yang pada kebiasaannya dinikmati semasa usia rem.aja seperti bersosial dan berteman. Bimbingan yang sewajarnya hams diberi oleh ibu bapa agar rernaja mengikut landasan yang betul dalam setiap langkah dan tindakan dan bukannya mengenakan sesuatu peraturan tanpa rasional. Ini kerana membimbing remaja merupakan tanggungjawab yang memerlukan kesabaran dan
komitmen yang tinggi oleh pihak ibu bapa.

Masa rernaja merupakan masa di mana lnteraksi sosial berlaku lebih luas dan tidak terhad dalam lingkungan kekeluargaan semata-mata. Berbeza dengan alam kanak-kanak, rernaja mula mengalihkan perhatian kepada rakan sebaya bahkan bagi sesetengah rernaja, mereka lebih mempercayai rakan sebaya berbandingibu bapa mereka. Rakan ebaya menjadi penting kepada remaja dan tekanan untuk diterima oleh rakan sebaya kadangkala menyebabkan remaja melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan tekanan kepada diri mereka sendiri.

Penerirnaan oleh rakan sebaya meliputi aspek-aspek pencapaian dalam bidang akademik dan juga sosial. Dalam bidang akademik misalnya ada remaja yang berasa rendah diri apabila pencapaian mereka kurang rnemuaskan berbanding rakan mereka. Perasaan malu dan tertekan akan dirasai bagi remaja yang merasakan mereka akan dipandang rendah oleh rakan hanya kerana pencapalan akademik. Dilihat dari aspek sosial pula remaja mahu bertingkahlaku dengan tlngkahlaku yang diterirna oleh rakan. Untuk itu, mereka membuat peniruan dari rakan sebaya yang mana kadangkala ia bertentangan dengan kehendak mereka sendiri. Ada rernaja yang melakukan sesuatu hanya kerana ingin diterima oleh rakan semata-mata walaupun ianya bertentangan dengan nilai dan budaya dan keluarga mereka.

Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahawa rakan sebaya mempunyai pengaruh yang penting kepada golongan remaja. Jika semasa peringkat kanak-kanak, ibu bapa merupakan orang yang berpengaruh kepada seseorang, interaksi telah membolehkan remaja meluaskan ruang untuk bersosial dan rakan sebaya merupakan golongan yang menjadi alternatif kepada ibu bapa sebagai tempat rujukan, justeru, tidak hairanlah kegagalan mendapatkan kesamaan dan penerimaan di kalangan rakan sebaya boleh mendatangkan tekanan kepada remaja.

Akibat Tekanan

Tidak ada manusia yang dapat rnengelakkan diri dari tekanan. Sebaliknya, tekanan yang tidak dapat dikawal oleh individu yang mengalaminya mungkin rnendatangkan kesan yang negatif . Terdapat sesetengah remaja melakukan cara yang
tidak sihat untuk rnengatasi gangguan tekanan yang akhimya cara sedemikian mendatangkan kesan negatif kepada diri rnereka sendiri contohnya dengan mengambil dadah dan alkohol, tidur dan makan berlebihan atau menahan lapar.

Kewujudan salah satu atau sebahagian daripada perkara-perkara yang dinyatakan menunjukkan bahawa individu tersebut berkernungkinan mengalami tekanan. Remaja yang mengalaminya berkemungkinan sedar atau tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami gangguan tekanan. Pengenalpastian simptom-simptom yang dinyatakan bukan sahaja dapat memudahkan golongan dewasa mernbantu rernaja yang tertekan bahkan remaja yang menyedari bahawa mereka menunjukkan slmptom-simptom tersebut boleh mendapatkan bantuan leblh awal sebelum kesan negatif yang mungkin berlaku aklbat tekanan berlaku pada diri rernaja.
 
 Cara Mengatasi Tekanan

Sebenamya, kerjasama dari semua pihak umumnya dan dari individu ltu sendiri khususnya adalah sangat penting untuk menangani masalah ini, justeru, masyarakat dan suasana persekitaran sekeliling sangat penting untuk tujuan tersebut. Salah satu cara yang paling berkesan untuk mengatasi tekanan ialah menggunakan sokongan sosial yang melibatkan individu-individu lain yang mengambil berat dan simpati terhadap individu yang sedang mengalami tekanan. Secara kasamnya, sistem sokongan sosial ini merupakan strategi yang dapat meringankan tekanan yang dihadapi oleh seseorang individu, remaja khususnya. 

Sejauh mana seseorang dapat mengawal rasa tertekan banyak bergantung kepada keupayaannya berhubungan dengan orang lain
dan mengekalkan hubungan tersebut untuk suatu jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, perbincangan dan luahan perasaan bukan sahaja dapat mengurangkan rasa tekanan tetapi juga melegakan perasaan yang bercelaru akibat tekanan. Di sini dapat kita simpulkan bahawa individu-individu yang rapat dengan remaja itu sendiri akan menjadi tempat rujukan para remaja apabila mereka memerlukan bantuan, Bagi sesetengah remaja sokongan itu datang dari ibu bapa dan bagi sesetengah remaja, rakan sebaya merupakan ternpat yang paling selesa untuk mereka mendapatkan sokongan dan bantuan. Orang dewasa merupakan tempat pergantungan yang membolehkan rernaja berasa selamat. 

Pergantungan kepada orang-orang yang mereka boleh percayai dan harapkan membolehkan mereka untuk membina hubungan inter-personal yang lebih baik dengan orang sekelilling dan diharapkan ianya dapat mengurangkan tekanan emosi yang mungkin dihadapi dalam kehidupan. Apa yang penting di sini ialah sejauh mana mereka yang dirujuk itu dapat berperanan mengurangkan kecelaruan dan kekusutan yang dialarni dengan cara yang betul dan tidak menyimpang dari landasan norma
rnasyarakat.
Selain keperluan kepada wujudnya sistem sokongan sosial yang kuat, strategi yang lain juga harus dikenal pasti. Mengubah gaya hidup dan persekitaran yang menjadi punca kepada tekanan merupakan satu cara yang boleh mengurangkan tekanan. Sebagai
contoh, tekanan dari sudut akademik yang dialami oleh remaja berkernungkinanberpunca dad kelemahan mereka menyusun jadual.

1 comment:

  1. masalah gay, lesbian dan lain-lain semuanya titik permulaan adalah kerana masalah tekanan yang di hadapi oleh para remaja zaman sekarang.Semasa peringkat remaja, remaja sedang mencari identiti mereka sendiri, jika tersalah memilih berkawan ini adalah salah satu akibatnya.. Jadi renung-renungkan dan selamat beramal... :) *** y_a_h

    ReplyDelete